Členská schůze

Pozvánka na členskou schůzi Plaveckého klubu Vodní stavby Praha, z. s.

 

Výkonný výbor Plaveckého klubu Vodní stavby Praha, z. s. Vás zve na členskou schůzi.

Datum konání: 21. listopadu 2016 v 19:15 hodin

Místo konání: Zelený pruh 52/ 1294, Praha 4 - Krč, 147 08 (budova s bazénem)

Program jednání:

1.      zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2.      kontrola usnášeníschopnosti

3.      schválení programu

4.      schválení Jednacího a volebního řádu

5.      volba návrhové, mandátové komise a volební komise

6.      zpráva o činnosti spolku

7.      schválení účetní závěrky

8.      schválení výroční zprávy

9.      schválení nových stanov

10.   volba členů výkonného výboru

11.   volba členů kontrolní komise

12.   různé, diskuse

13.   zpráva mandátové komise

14.   návrh a schválení usnesení

 

Vážení členové,

výkonný výbor svolává členskou schůzi, která by měla schválit úpravu stanov. Výkonný výbor navrhuje do stanov začlenit nový orgán a to kontrolní komisi. Věříme, že kontrolní komise přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti spolku nejen pro jeho členy ale i pro veřejnost a státní orgány.

Členská schůze je zároveň volební schůzí. Budou voleni členové výkonného výboru a členové kontrolní komise (za předpokladu schválení stanov). Výkonný výbor se skládá nejméně ze tří členů, kontrolní komise se skládá z právě tří členů. Funkční období v obou orgánech je pětileté. Žádáme zájemce o zvolení do některého z orgánů, aby zaslali informaci o své kandidatuře na mail skopalikova@volny.cz do 17.11.2016 s následujícími údaji: jméno, příjmení a orgán, do kterého kandidujete. Zvolen může být jen řádný člen spolku. Pokud máte zájem kandidovat do některého orgánu a nemůžete se zúčastnit schůze, dodejte podepsaný dokument o své kandidatuře.

Zvolení kandidáti obou orgánů musí souhlasit se zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s podpisem zmocnitele. Vzor příslušné plné moci je přílohou této pozvánky.

Příloha číslo 1:  [ ...Plná moc 2016 (PDF) ]
Příloha číslo 2: návrh změny stanov [ ...návrh_V6 Stanovy Plaveckého klubu (PDF) ]

V Praze dne 7. listopadu 2016
Iva Skopalíková
předsedkyně výkonného výboru

KAM DÁL ?


justice zápis

Výkonný výbor

stanovy

členská schůze

zápisy VV

zápisy KK

výroční zpráva

stáhni si