stanovy plaveckého klubu

 STANOVY

Plaveckého klubu Vodní stavby Praha, z. s.

___________________________________________

 

 

 

Čl. I

Základní ustanovení

1.     Spolek s názvem Plavecký klub Vodní stavby Praha, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost.

2.     Sídlo spolku je na adrese Livornská 441, Praha 10, 109 00.

3.     Spolek je nástupnickou organizací plaveckého oddílu Tělovýchovné jednoty Vodní stavby Praha – spolek.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podporovat a organizovat sportovní činnost dětí, mládeže a dospělých, zvláště v oblasti plaveckých sportů.

 

Čl. III

Činnosti spolku

1.     Hlavní činností spolku je:

a)     organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)     vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

c)     hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

d)     zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,

e)     dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2.     Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. O konkrétní činnosti rozhoduje výkonný výbor.

3.     Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních směrnicích spolku.

 

Čl. IV

Orgány spolku

1.     Orgány spolku jsou:

a)     členská schůze,

b)     výkonný výbor,

c)     kontrolní komise.

2.     Funkční období členů volených orgánů je pětileté.

3.     Členství ve volených orgánech zaniká:

a)     zánikem členství ve spolku,

b)     změnou členství na jiné než řádné členství,

c)     na vlastní žádost, kterou písemně dodá výkonnému výboru,

d)     odvoláním členskou schůzí,

e)     zvolením nového voleného orgánu členskou schůzí.

 

Čl. V

Členská schůze

2.     Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

3.     Členská schůze se svolává pozvánkou vyvěšenou na internetových stránkách spolku. Pozvánka může být rozeslána i na emailové adresy uvedené v seznamu členů spolku. Pozvánka musí být vyvěšena nebo zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání členské schůze.

4.     Do působnosti členské schůze náleží zejména:

f)      rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

g)     rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

h)     volba a odvolání členů výkonného výboru,

i)      volba a odvolání členů kontrolní komise,

j)      schválení výsledku hospodaření,

k)     rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,

l)      rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

5.     Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že čtvrt hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně 1/4 členů spolku s hlasem rozhodujícím.

6.     K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně je potřeba souhlas alespoň 4/5 většiny členů s hlasem rozhodujícím.

 

Čl. VI

Výkonný výbor

1.     Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2.     Výkonný výbor má nejméně tři členy. Výkonný výbor volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu.

3.     Předseda nebo místopředseda mohou být ze své funkce kdykoli odvoláni a to nadpoloviční většinou členů výkonného výboru. Nadále zůstávají členy výkonného výboru. V případě odvolání předsedy nebo místopředsedy musí být zvolen nový předseda nebo místopředseda.

4.     Do výkonného výboru může být zvolen řádný člen spolku po dovršení 18 let, který je ke dni volby souvisle členem spolku nejméně 3 roky. Toto neplatí, pokud spolek existuje méně než 3 roky.

5.     Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

6.     Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7.     Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze.

8.     Svá rozhodnutí výkonný výbor zveřejňuje formou zápisu z jednotlivých jednání nebo vydáním vnitřních směrnic, jimiž specifikuje podrobná a pro členy závazná pravidla.

9.     Výkonný výbor zejména:

a)     zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)     organizuje a řídí činnost spolku,

c)     schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze,

d)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,

e)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

f)      schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,

g)     zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

h)     rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

10.  Pokud člen výkonného výboru ukončí svoji funkci, provedou se na následující členské schůzi spolku doplňující volby. V období mezi členskými schůzemi spolku může výkonný výbor na uvolněnou funkci kooptovat nového člena.

11.  Za spolek navenek jedná předseda nebo místopředseda spolku, každý z nich samostatně. V případě:

a)     půjčky,

b)     úvěru,

c)     nákupu nemovitosti,

d)     prodeji, nájmu, pronájmu či zatěžování vlastní nemovitosti,

e)     rozhodování o převodech vlastnictví k majetku spolku,

f)      ručení, vystavování směnek,

g)     přijímání závazků, jestliže jde o hodnoty přesahující jednorázově částku 300 000,- Kč

za spolek jedná společně předseda a místopředseda, nebo jeden z nich a další člen výkonného výboru.

 

Čl. VII

Kontrolní komise

1.     Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

2.     Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)     kontrola činnosti a hospodaření spolku,

b)     projednání odvolání člena spolku proti rozhodnutí výkonného výboru.  Rozhodnutí o odvolání včetně návrhu na opatření předkládá členské schůzi,

c)     rozhodování o dalších záležitostech, které stanovy nebo zákon svěřují do její působnosti.

3.     Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. Do kontrolní komise může být zvolen řádný člen spolku po dovršení 18 let.

4.     Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům a členům spolku.

5.     Kontrolní komise se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání. Kontrolní komise, rozhoduje-li na svém zasedání, se může usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů kontrolní komise.

6.     Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

7.     Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.

8.     Předseda nebo pověřený zástupce kontrolní komise má právo účastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.

9.     O výsledcích své činnosti, zejména o zobecněných nebo závažných zjištěních, předkládá kontrolní komise výroční zprávu členské schůzi.

 

Čl. VIII

Druhy členství

1.     Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2.     Členství se rozlišuje na:

a)       řádné,

b)      přidružené,

c)       čestné.

3.     Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

4.     Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.

5.     O přijetí za řádného nebo přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

6.     Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

7.     O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

8.     Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

9.     Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 

Čl. IX

Členská práva a povinnosti

1.     Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.     Členská práva, která přísluší všem členům:

a)     účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,

b)     být informován o činnosti spolku,

c)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,

d)     účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

e)     změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

f)      ukončit kdykoli své členství.

3.     Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)     podílet se na řízení spolku,

b)     účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích až po dovršení 18 let,

c)     volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov až po dovršení 18 let.

4.     Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)     podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,

b)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,

c)     plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.

5.     Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat řádní a přidružení členové:

a)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,

b)     řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

6.     Členské příspěvky mohou být stanoveny v různé výši.

 

Čl. X

Zánik členství

1.     Členství ve spolku zaniká:

a)     vystoupením člena,

b)     vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)     vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností,

d)     úmrtím fyzické osoby,

e)     zánikem spolku bez právního nástupce,

f)      neúčastí na členské schůzi bez řádné omluvy dvakrát za sebou.

2.     V případě zániku členství se nevrací členský příspěvek.

 

Čl. XI

Zánik členství vyloučením

1.     O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

2.     Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi.

3.     Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

Čl. XII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1.     Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 21. listopadu 2016.

2.     Stanovy jsou platné ode dne jejich schválení.

 

KAM DÁL ?


justice zápis

Výkonný výbor

stanovy

členská schůze

zápisy VV

zápisy KK

výroční zpráva

stáhni si